X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

ا در پست قبل اینجا در مورد معادلات خطی صحبت کردیم و توضیح دادیم که این معادلات در چه حالاتی جواب دارد . یکی از کاربردهای مهم معادلا ت خطی ، در حل دستگاه معالاتی است .

یک دستگاه دو معادله دو مجهولی در حالت کلی بصورت زیر است :

حال اگر هر معادله دستگاه فوق را یک معادله خط فرض کنیم . در اینصورت خواهیم داشت که از تقاطع در خط ، در واقع معادله ما دارای جواب خواهد بود .و اگر دو خط موازی باشند دستگاه ما جواب ندارد و یا ممکن است بی شمار جواب دارد .

ما در بر خورد با دستگاه معادلات خطی ابتدا باید بر اساس سه حالت زیر تشخیص دهیم که وضعیت جواب ما چگونه است و سپس با دو روشی که شرح خواهم داد ، جواب معادله را بدست می آوریم.
ادامه مطلب از سایت اصلی ما کلیک کنید  http://math2easy.com/?p=18